Wettelijke bepalingen

Zehnder Group Belgium nv/sa dankt u voor het bezoek aan haar website en voor de interesse in haar producten. De verzamelde persoonlijke gegevens op de site van Zehnder Group Belgium nv/sa zullen uitsluitend gebruikt worden om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren: verzending van informatie en documentatie van onze producten of behandeling van uw vraag door de bevoegde dienst of eventueel doorgestuurd naar een bevoegd filiaal van de Zehnder Group. Zehnder Group Belgium nv/sa garandeert de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, conform de wettelijke wettelijke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, schema's, geluiden, animaties en video's alsook het ter beschikking stellen ervan op internet van de Zehnder Group Belgium nv/sa zijn beschermd door het auteursrecht en de andere van kracht zijnde wetten. De inhoud op de internetsite mag niet worden gekopieerd, gebruikt, en aangepast voor commerciële doeleinden of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden hieronder zijn enkel van toepassing tussen partijen, niettegenstaande alle algemene of speciale voorwaarden die kunnen worden vermeld in de aankooporder of andere documenten van de koper.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZEHNDER GROUP BELGIUM NV Wayenborgstraat 21, 2800 Mechelen

Rechtbank van Koophandel Mechelen

Ondernemingsnummer 0832.645.624

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Zehnder Group Belgium NV (hierna: "Zehnder") met derden (hierna: "Koper") te sluiten overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of diensten en offertes en aanvaardingen daartoe. De voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Zehnder en Koper.

2. Afwijkingen van algemene voorwaarden van Zehnder en voorwaarden van de Koper gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werden door Zehnder.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Zehnder: de naamloze vennootschap Zehnder Group Belgium met maatschappelijke zetel te Wayenborgstraat 21, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0832.645.624

b. Koper: iedere derde die offertes aanvraagt bij Zehnder en/of met Zehnder overeenkomsten sluit tot het leveren van goederen en/of diensten

c. Partijen: Zehnder en Koper

d. Dienst: de aanneming van werk waaronder o.a. begrepen service- en onderhoudswerkzaamheden

Wayenborgstraat 21, 2800 Mechelen

Rechtbank van Koophandel Mechelen

Ondernemingsnummer 0832.645.624

 

Artikel 2 Informatie

1. Prijslijsten, catalogi, folders en overig informatiemateriaal van Zehnder zijn niet bindend en de daarin vermelde gegevens (bijvoorbeeld prijzen, leveringstermijnen, afmetingen, gewichten en kleuren) kunnen steeds zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

 

Artikel 3 Offerte

1. Iedere offerte die aan de Koper wordt verstrekt is slechts bindend voor Zehnder indien dit uitdrukkelijk is bedongen en gedurende de looptijd die hiervoor uitdrukkelijk wordt voorzien. Bij gebreke hiervan gelden de offertes van Zehnder uitsluitend als informatieverstrekking.

2. Iedere offerte is gebaseerd op normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel 4 Totstandkoming - Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Zehnder mits het contract reeds ondertekend werd door de Koper.

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met (medewerkers van)Zehnder binden Zehnder slechts voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.

 

Artikel 5 Prijs

1. Prijzen zijn steeds exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen. De prijzen gelden franco huis van de besteller, zonder lossen. Wanneer het toebehoren afzonderlijk wordt geleverd en bij leveringen onder € 250,- (onder de € 1.000,- voor galva) wordt een deelname in de verzendingskosten in rekening gebracht. Indien vereist worden vrachtkosten en/of meerkosten voor verpakkingen/ transportbescherming aangerekend bij grote stukgewichten of afmetingen, extra lengtes, extra hoogtes, hoekvormige en gebogen uitvoering.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is Zehnder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Zehnder zal de Koper hiervan voorafgaandelijk aan de levering van deze prijsverhoging in kennis stellen. Tevens worden stijgingen in de BTW en andere overheidsheffingen aan de Koper doorberekend.

3. Kostenbegrotingen en plannen worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

4. Indien Zehnder bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. Verpakking wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de Koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door Zehnder daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de Koper.

7. Indien Zehnder heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in Artikel 9 van huidige voorwaarden zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

 

Artikel 6 Meerwerk

1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Zehnder in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd met de Koper, tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd (hierna "Meerwerk" genoemd)

2. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Zehnder begrepen om door haar verricht Meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van Meerwerk is Artikel 5 van huidige voorwaarden analoog van toepassing.

 

Artikel 7 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Partijen ondertekend contract of door Zehnder ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door Zehnder uitgebrachte offerte overeenkomstig Artikel 3 van huidige voorwaarden alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan Zehnder, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De Koper staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Zehnder wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Artikel 8 Levering

1. De leveringstermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. De dag van ontvangst door Zehnder van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;

c. De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. De dag van ontvangst door Zehnder van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;

Indien een leveringsdatum, respectievelijk –week is overeengekomen, wordt de leveringstermijn gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum, respectievelijk het einde van de leveringsweek.

2. De leveringstermijn is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Zehnder bestelde materialen. Indien buiten schuld van Zehnder vertraging ontstaat door wijziging van bedoeldewerkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de leveringstermijn als geleverd wanneer het, voor verzending gereed is, een en ander nadat de Koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van Zehnder tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de leveringstermijn bepaalde wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Zehnder ontstaat door het niet voldoen door de Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of door van hem medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst te vergen.

5. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van Zehnder meer dan 16 weken zal bedragen. De Koper kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Zehnder ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de Koper gebruikt maakt van zijn bovengenoemd recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de leveringstermijn – door welke oorzaak ook – de Koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9 Montage – Installatie

1. Indien door Partijen is overeengekomen dat Zehnder de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de Koper ten aanzien van Zehnder verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover de uitvoering door of in opdracht van Zehnder wordt verricht volgens door of in opdracht van Zehnder vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Koper, indien door Partijen is overeengekomen dat Zehnder de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

a. de medewerkers van Zehnder, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Zehnder dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de Koper heeft meegedeeld.

b. Geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van Zehnder aanwezig zijn.

c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport,

d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;

e. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f. De nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de Koper normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Zehnder staan,

g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h. Bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaat doordat aan de in dit Artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is Artikel 8 van huidige voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 10 Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van Artikel 8 lid 3 van huidige voorwaarden draagt de Koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan bedrog of grove fout van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Zehnder is te wijten. Indien de Koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is Zehnder gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Koper in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het Artikel 8 lid 3 van huidige voorwaarden gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de Koper over wanneer al het door de Koper aan Zehnder voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Zehnder is voldaan.

3. Zehnder zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De Koper zal aan Zehnder alle medewerking verlenen teneinde Zehnder in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 11 Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Betaling van Meerwerk geschiedt zodra dit aan de Koper in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Zehnder te bepalen wijze.

Indien de Koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Zehnder zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 procentpunten boven de in België geldende wettelijke rente, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan te rekenen.

 

Artikel 12 Garantie – Verborgen gebreken

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Zehnder in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de Koper bewijst dat zij binnen 6 maanden na levering volgens Artikel 8 lid 3 van huidige voorwaarden zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Zehnder toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is overeenkomstig van toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Zehnder. Indien montage/installatie van het product door Zehnder plaatsvindt, gaat de in de lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door Zehnder is voltooid, met dien verstande dat in geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens Artikel 8 lid 3 van huidige voorwaarden zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Zehnder worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Zehnder, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Zehnder. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de Koper. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens Artikel 8 lid 3 van huidige voorwaarden zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2 zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4. Voor de door Zehnder buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Zehnder om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijk werkzaamheden zijn verstreken.

5. Voor door Zehnder uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel dan wel gedeeltelijk optreden ten gevolge van:

a. De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. Normale slijtage;

c. Montage/installatie of reparatie door de Koper of door derden;

d. De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen,

e. In overleg met de Koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. Materialen of zaken, die door de Koper aan Zehnder ter bewerking zijn verstrekt;

g. Materialen, zaken, werkwijze en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de Koper toegepast, alsmede van, door of namens de Koper aangeleverde materialen en zaken;

h. Onderdelen die door Zehnder aangekocht werden van derden, voor zover de derde geen garantie aan Zehnder heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7. Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Zehnder gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Zehnder met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zehnder tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8. De melding van gebreken aan Zehnder dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Zehnder voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen ingesteld te worden binnen 1 jaar na de kennisgeving aan Zehnder.

9. Indien Zehnder ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Zehnder.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door Zehnder van zijn garantieverplichtingen ontslaat de Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Zehnder gesloten overeenkomst.

 

Artikel 12A Aanvullende garantiebepalingen radiatoren:

Goederen worden slechts teruggenomen na voorafgaand overleg en mits schriftelijk akkoord van ZEHNDER GROUP BELGIUM N.V. De goederen dienen zich alsdan nog in goede staat te bevinden.

De duur van de garantie is als volgt:

1. Warmwater radiatoren handdoekdrogers en warmwater radiatoren volgens standaardaanbod catalogus: 5 jaar op lak en lassingen

2. Gemengde radiatoren handdoekdrogers: 5 jaar op lak en lasnaden; 2 jaar op de elektrische weerstand en de bedieningsdoos

3. Elektrische radiatoren handdoekdrogers en elektrische radiatoren: 2 jaar op lak en lasnaden; 2 jaar op de elektrische weerstand en de bedieningsdoos.

4. Stralingspanelen: 2 jaar.

Deze garanties dekken elke fabricagefout, op voorwaarde dat de radiatoren geïnstalleerd en onderhouden worden volgens de regels van de kunst en de van kracht zijnde voorschriften en gebruikt worden voor een lagedruk verwarming. Deze garantie dekt uitsluitend de vervanging van de stukken die door onze diensten als defectueus worden erkend en met uitsluiting namelijk van de arbeids-, verplaatsings- of transportkosten. Geen enkele vergoeding noch schadeloosstelling kan ons gevraagd worden.

Herstellingen en wijzigingswerkzaamheden die door derden uitgevoerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap, ontheffen laatstgenoemde van elke garantie.

Onze radiatoren worden niet gegarandeerd indien deze gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien deze verwarmd worden door industriewater, stoom of water dat chemische producten bevat. De garantie is niet van toepassing indien de radiatoren in een agressieve omgeving geplaatst worden (bv in een zwembad met chloorlucht, … ). De radiatoren mogen niet aan waterstralen blootgesteld worden. De ventilatie van de ruimte dient conform te zijn aan de norm NBN D50-001 en NBN 13779.

De technische dienst intervenieert enkel en alleen voor producten gefactureerd, geleverd én geplaatst in België.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Zehnder is beperkt tot nakoming van de in Artikel 12 van huidige voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien Zehnder niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit Artikel 12 van huidige voorwaarden is nagekomen, kan de Koper bij aangetekend schrijven een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Zehnder van deze verplichtingen. Indien Zehnder niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de Koper voor rekening en risico van Zehnder, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de Koper of door een derde worden uitgevoerd, is Zehnder door vergoeding van de door de Koper gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverd product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd:

a. Heeft de Koper recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of

b. Kan de Koper, indien het gebrek zo ernstig is dat het de Koper in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, via aangetekend schrijven, melden aan Zehnder de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

3. Tenzij sprake is van bedrog of grove fout van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Zehnder en behoudens het bepaalde in Artikel 8 lid 5 van huidige voorwaarden en lid 1 en lid 2 van huidig Artikel is alle aansprakelijkheid van Zehnder voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de leveringstermijn en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Zehnder, uitgesloten.

4. Zehnder is daarom ook niet aansprakelijk voor:

a. Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden,

b. Beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de Koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien Zehnder, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van elke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Koper.

6. De Koper is gehouden Zehnder te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

 

Artikel 14 Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Zehnder onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, lock-out, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Zehnder of diens leveranciers.

 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is Zehnder gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is Zehnder bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Zehnder gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de Koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Zehnder bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Koper niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Zehnder te voldoen, alsmede in geval van faillissement, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Koper, is Zehnder gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de Koper te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Zehnder gestelde termijn is Zehnder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zehnder heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4. Indien de Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Zehnder gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Zehnder evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is Zehnder bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en van risico van de Koper te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft Zehnder recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 16 Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om interventie

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+32 (0) 15 28 05 10
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.