ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

www.zehnder.be – België

SSO

Versie 2.0 – januari 2023

 

 1. DEFINITIES

 

Applicatie(s)                          applicaties, diensten en/of omgevingen van Zehnder waartoe de Gebruiker via de SSO toegang kan krijgen indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Gebruiker                                          de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn/haar arbeidsovereenkomst of als aangestelde.

SSO                                        de via de Website te bereiken online omgeving van Zehnder waarvoor de Gebruiker een account aanmaakt, welke omgeving toegang tot Applicaties mogelijk maakt.

Voorwaarden                                     deze gebruikersvoorwaarden of gewijzigde versies die in de plaats treden van deze voorwaarden.

Website                                  de website van Zehnder: www.zehnder.be.

Zehnder                                             de besloten vennootschap Zehnder Group Belgium NV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Wayenborgstraat 21 te 2800 Mechelen, KBO 0832.645.624.

 

 1. DOEL

 

Het door Zehnder toegang geven aan de Gebruiker tot Applicaties, waarbij per Applicatie specifieke gebruikersvoorwaarden gelden en de Gebruiker alleen toegang krijgt tot de betreffende Applicatie indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

 

 1. TOEGANG
 1. Alleen aan de Gebruiker die aan de hierna te noemen voorwaarden voldoet, wordt door Zehnder toegang verstrekt tot de SSO.
 1. Voorwaarden verstrekking toegang tot de SSO:
  1. De Gebruiker dient te handelen in de uitoefening van zijn/haar arbeidsovereenkomst of al aangestelde van de Partner;
  2. De Gebruiker dient door Zehnder geïdentificeerd te zijn;
  3. De Gebruiker dient deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 1. Zehnder heeft het recht de toegang van de Gebruiker (tijdelijk) te blokkeren indien:
  1. Zehnder misbruik van de SSO vermoedt of constateert;
  2. Zehnder twijfelt aan de identiteit, de kwalificaties of de kennis van de Gebruiker;
  3. Zehnder twijfelt aan de acceptatie van deze Voorwaarden door de Gebruiker;
  4. De Gebruiker onafgebroken dertien (13) maanden of meer geen gebruik heeft gemaakt van de SSO;
  5. De Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden;
  6. Zehnder het vermoeden heeft dat de veiligheid van de persoonsgegevens van één of meer Gebruikers niet is gewaarborgd.
 1. Zehnder heeft het recht om het account van de Gebruiker te verwijderen indien:
  1. Zehnder misbruik door de Gebruiker van de SSO constateert;
  2. Zehnder fraude door de Gebruiker constateert;
  3. De Gebruiker onafgebroken dertien (13) maanden of meer geen gebruik heeft gemaakt van de SSO.
 1. Zehnder spant zich in om onderbrekingen in de toegang van de Gebruiker tot de SSO tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat de Gebruiker te allen tijde toegang tot de SSO heeft. Onder meer in verband met beheers- en onderhoudswerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat de SSO gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is, zonder dat de Gebruiker hiervan vooraf in kennis wordt gesteld of aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 

 1. GEBRUIK
 1. Het gebruik van de SSO is strikt persoonlijk en beperkt tot België.
 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens via de SSO.
 1. De Gebruiker mag de SSO alleen gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Voorwaarden (zie artikel II).
 1. De Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van de SSO verstoren of die de belangen of goede naam van Zehnder kunnen schaden.
 1. De Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken en deze inloggegevens op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

 

In het kader van de SSO verwerkt Zehnder bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker. Over deze verwerking informeert Zehnder de Gebruiker in haar Privacyverklaring.

 1. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen voor de doeleinden van de SSO bewaard en elektronisch worden verwerkt in overeenstemming met de Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’.

 

De gegevens van de Gebruiker worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.


 

 

 1. Indien de Gebruiker zich opgeeft om via e-mailinformatie te ontvangen, geeft hij hierdoor aan Zehnder toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Zehnder met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mailcommunicatie zal de Gebruiker de optie geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

 

Indien de Gebruiker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of hij tevens in de toekomst verdere informatie wenst te ontvangen. In dit geval geeft de Gebruiker Zehnder toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

 

In beide gevallen kunnen de door de Gebruiker verstrekte gegevens worden doorgegeven aan met Zehnder contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen.

 

 1. automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie informatie – In sommige gevallen zal Zehnder gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de versie browser of computer operating system van de Gebruiker of de domeinnaam van de website langs waar de Gebruiker naar de Website gekomen is.

 

 1. gegevens die Zehnder op de harde schijf van de computer van een gebruiker kan plaatsen – Tijdens een bezoek aan de Website kunnen zogenaamde 'cookies' (klein tekstbestand) op het systeem van de Gebruiker geplaatst worden.

 

Dit met als doelstelling de Website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de Gebruikers.

 

Met alle Internetbrowsers kan men 'cookies' verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt.

 

Zehnder maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk uitmaken op de privacy van de Gebruikers.

 

Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internetbrowser voor verdere details.

           

 1. verzoek – De Gebruiker heeft altijd het recht om de door hem of haar verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren, aan te passen of te verwijderen. Een Gebruiker kan dergelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens richten aan de afdeling customer service  van Zehnder op onderstaand adres: Wayenborgstraat 21, 2800 Mechelen – support@zehnder.be.

 

De Gebruiker heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor directe marketing doeleinden.


Zehnder zal ten spoedigste en uiterlijk binnen de 30 dagen aan dergelijke vragen het gepaste gevolg voorbehouden.

 

 1. Gegevensbeschermingsautoriteit – Indien een Gebruiker meent dat Zehnder niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld heeft deze het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

   

 
Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

 1. Beveiliging en juist functioneren van de SSO
 1. Door Zehnder zijn de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik van persoonsgegevens door derden en ter bescherming van de privacy van Gebruikers.
 1. Zehnder kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang weten te verkrijgen tot persoonsgegevens van Gebruikers.
 1. In geval door een derde onrechtmatig toegang wordt verkregen tot gegevens van Gebruiker of het vermoeden daartoe bestaat, zal Zehnder Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk informeren.
 1. Zehnder zal zich naar redelijkheid inspannen om de SSO juist te laten functioneren en problemen ten aanzien van de juiste werking op te lossen. Zehnder garandeert echter niet dat de SSO ononderbroken functioneert, vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken.
 1. Zehnder, haar management, werknemers en derde partijen waarnaar op de Website zou worden verwezen garanderen niet, noch impliciet of expliciet, dat de Website correct, foutloos of virusvrij functioneert, noch dat de inhoud van de Website steeds correct of volledig is, en wijzen ook in dat kader expliciet elke aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade af die zou kunnen voortvloeien uit de toegang en/of het gebruik van de Website.
 1. De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die mogelijk technisch niet gecontroleerd, noch aan herziening onderworpen worden door Zehnder. Bijgevolg kan Zehnder, haar management en haar werknemers de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud aangeboden via dergelijke links, noch de beschikbaarheid van deze websites niet garanderen.
 1. Bijgevolg aanvaardt Zehnder geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van deze websites.
 1. Zehnder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheidsuitsluiting

 

De aansprakelijkheid van Zehnder ten opzichte van Gebruiker in verband met de SSO is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze Voorwaarden omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding van Gebruiker in verband met de SSO is derhalve uitgesloten.

Boven en buiten de exoneraties elders in deze Voorwaarden vermeld, sluit Zehnder voor zover wettelijk mogelijk iedere overige aansprakelijkheid van Zehnder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Website en de SSO volledig uit.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder (doch niet uitsluitend) alle auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot en voortvloeiend uit de SSO (inclusief broncode en user interface), behoren uitsluitend toe aan Zehnder en/of derden. De Gebruiker heeft geen recht op enige (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit (het gebruik van) de SSO.
 1. Behoudens de eigen persoonsgegevens mag niets van de SSO worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door de Gebruiker, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zehnder.
 1. De Gebruiker zal geen aanvragen verrichten voor registratie van intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit (het gebruik van) de SSO en ook derden daartoe niet in staat stellen of ondersteunen en daaraan geen medewerking verlenen.

 

 1. Wijzigingen

 

Zehnder behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker wordt door Zehnder geïnformeerd over wijzigingen in de Voorwaarden.

 

 1. Vragen over de SSO

 

Voor vragen, verzoeken of klachten over de SSO kan de Gebruiker contact opnemen met Zehnder via e-mail (support@zehnder.be),  of andere contactmogelijkheden zoals vermeld op de Website.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. De Website en deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Website en deze Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de  rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Zehnder behoudt zich evenwel het recht voor gedingen in te leiden voor de rechtbank welke bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit bevoegdheidsbeding

Download de gebruikersvoorwaarden

Télécharger les conditions d'utilisation

Download the terms and conditions

 

Nog vragen? Stuur ons dan een bericht.

Algemeen verzoek

Naar contactformulier

Ventilatieberekening aanvragen

Naar contactformulier

Verzoek om interventie

Naar contactformulier
Nog vragen? Bel ons gerust.

Algemeen verzoek

+32 (0) 15 28 05 10
MyZehnder-portaal

Profiteer van voordelen op ons MyZehnder-portaal. Log in met uw bekende toegangsgegevens of registreer u voor de eerste keer.